Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Siêu Thị không Đồng Họ Đạo Ngan Rô. Giáo phận Hải Phòng: Thánh lễ Truyền chức Phó tế