Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Bài giảng trong Thánh lễ Truyền Dầu của Đức Cha Giáo phận ngày 13/4/ 2022