Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long giảng trong Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Đức Cha Vinh Sơn (GPHP)