Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


THÁNH LỄ TUYẾN: 18G00 THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH

Ban TTGP thực hiện