Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Trả lại tự do - Thứ Hai tuần 22 mùa Thường niên (Lc 4, 16-30)