Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Tìm trái mà không thấy - Thứ Bảy tuần 29 mùa Thường niên (Lc 13, 1-9)