Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Lời Chúa ngày 10-11-2020: thứ Ba tuần 32 mùa Thường niên (Lc 17,7-10)