Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Không hiểu Lời đó - Thứ Bảy tuần 25 mùa Thường niên (Lc 9, 43a-45)