Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Cứ nói một lời - Thứ Hai tuần 24 mùa Thường niên (Lc 7, 1-10)