Giáo Phận Hải Phòng

https://www.gphaiphong.org:443


Có vẻ công chính - Thứ Tư tuần 21 mùa Thường niên (Mt 23, 27-32)

Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!