Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Anh em bảo Thầy là ai? - Thứ Sáu tuần 25 mùa Thường niên (Lc 9, 18-22)