Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 01/2023

Trong tinh thần hiệp thông, TGM xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 01 năm 2023
lich
 
LỊCH MỤC VỤ THÁNG 01 NĂM 2023

 
 
NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
01/01
 
Chúa Nhật
 
Thánh Lễ Năm Mới Chính Tòa
 
7g00
Gặp Gỡ Legiô 10g30
02/01 Hai Huấn Đức ĐCV Hà Nội    
03/01 Ba Thánh Lễ tại ĐCV Hà Nội    
4-6/01 Mục Vụ tại Ban Mê Thuột    
7/01 Bảy Thánh Lễ Tạ ơn 125 năm Từ Xá 9g00
8/01 Chúa Nhật Thánh Lễ - Đặt Viên Đá Nam Pháp 9g30
9/01 Hai Thăm và Chúc Tết    
10/01 Ba Gặp Mặt tại Hà Nội    
11/01 Ngày Gặp Gỡ Tất Niên Giáo Phận
 
TTMVGP 9g00
12/01 Năm Thăm và Chúc Tết    
13/01 Sáu Thăm và Chúc Tết    
14/01 Bảy Thánh Lễ Làm Phép Thư Trung 9g30
15-18/01 Chúa Nhật Mục Vụ tại Ban Mê Thuột    
22/01 Chúa Nhật Thánh Lễ Năm Mới Chính Tòa  
23/01 Hai Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Hải Dương Đền Thánh Hải Dương 15g00
24/01 Ba Hành Hương Đức Mẹ Phú Tảo 15g00
29/01 Chúa Nhật Thánh Lễ Tạ Ơn Côn Lĩnh
(Gx. Kim Côn)
9g00
 
 
 
Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2022
Văn Phòng Tòa Giám Mục