Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn tân linh mục Luca Hoàng Văn Lộc

Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn tân linh mục Luca Hoàng Văn Lộc tại nhà thờ giáo xứ Hội Am ngày 23 tháng 3 năm 2023
Một số hình ảnh của ngày lễ