Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Video - Bài 4: Người trẻ trưởng thành về Hôn Nhân (Giáo lý năm Giới trẻ 2020)

Video - Bài 4: Người trẻ trưởng thành về Hôn Nhân (Giáo lý năm Giới trẻ 2020)
Ban Mục vụ Giới trẻ thực hiện